Rīgas pašvaldība izstrādās kultūrpolitikas pamatnostādnes 2024.–2028. gadam

Rīgas pašvaldība izstrādās kultūrpolitikas pamatnostādnes 2024.–2028. gadam

Lai nodrošinātu mērķtiecīgu pašvaldības kultūrpolitikas plānošanu un tās īstenošanas efektīvu koordināciju, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja trešdien, 16. novembrī, lēma sākt pašvaldības kultūrpolitikas pamatnostādņu 2024.–2028. gadam izstrādi.

“Kultūras pamatnostādņu izstrāde ir būtiska, lai Rīga savās rīcībās, notikumos un norisēs dzīvotu līdzi laikam. Šobrīd tuvojamies nākamajam dzīves (plānošanas) periodam un tāpēc, līdzīgi kā ikvienas personas dzīvē, svarīgi izvērtēt jau paveikto un nospraust mērķus turpmākai virzībai un attīstībai. Galvenā uzmanība joprojām tiks veltīta daudzveidīgas kultūrvides uzturēšanai un jaunradei, kā arī laikmeta nospiedumu uzkrāšanai Rīgas kultūrā nākotnes rīdzinieku zinātkāres apmierināšanai. Kultūras izglītojošā funkcija un virziens uz apkaimēm joprojām ir galvenie līdzekļi šo mērķu sasniegšanai,” uzsver komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Pašvaldības kultūrpolitikas pamatnostādnes saturiski balstīsies Rīgas attīstības programmas 2022.–2027. gadam prioritātē “Daudzveidīga un autentiska kultūrvide” noteiktajos kultūras nozares attīstības mērķos un uzdevumos.

Pamatnostādņu izstrādes mērķis ir sekmēt vienotu, iekļaujošu un inovatīvu pašvaldības kultūrpolitiku, lai veicinātu daudzveidīgas un visām sabiedrības grupām pieejamas kultūrvides veidošanu Rīgā.

Pamatnostādņu izstrādes uzdevumi:

  • Veikt esošās situācijas izpēti, apkopojot un izvērtējot pašvaldības līdzšinējo pieredzi kultūras procesu pārvaldībā, kultūras pakalpojumu nodrošināšanā un sabiedrības līdzdalības kultūras procesos veicināšanā.
  • Sagatavot kultūrpolitikas īstenošanas aprakstu, raksturojot gan iesaistītās puses, gan prioritāros mērķus un sasniedzamos rezultātus, gan konkrētus pasākumus noteikto mērķu sasniegšanai.
  • Definēt kultūrpolitikas īstenošanas rezultatīvos rādītājus, lai novērtētu panākto progresu pašvaldības izstrādātās kultūrpolitikas jomā.

Pamatnostādņu izstrāde paredzēta sadarbībā ar citām Rīgas pašvaldības struktūrvienībām, nevalstiskā sektora kultūras organizācijām, Kultūras ministriju un valsts kultūras institūcijām, kuras darbojas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai noskaidrotu sabiedrības mērķa grupu vajadzības, tiks veikta iedzīvotāju aptauja, kā arī intervijas un fokusgrupu diskusijas ar nozares pārstāvjiem.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.